Eleccions al Consell Escolar 2021

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha convocat eleccions per tal de renovar els representants als Consells Escolars dels Centres Docents públics de Catalunya. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

És molt important que les famílies formem part dels Consells Escolars de Centre perquè és on hi ha la presa de decisions que afecten al funcionament i organització dels centres i que directament repercuteixen en l’educació dels nostres infants i joves.

Què és i què fa el Consell Escolar?
El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, famílies i personal d’administració i serveis.

Quins temes es tracten al Consell Escolar?
· El projecte educatiu de centre, i les seves modificacions.
· L’avaluació de competències i de rendiment de l’alumnat.
· El pla anual de centre, on s’inclouen les activitats a desenvolupar cada curs escolar (inclús les extraescolars).
· La memòria anual de centre, que es presenta a final de
curs i recull tota la feina feta al llarg del curs.
· La carta de compromís, que signen les famílies amb el centre.
· Les NOFC (normes d’organització i funcionament del
centre).
· El pressupost del centre i el rendiment dels comptes.
· L’horari i calendari escolar corresponent a cada curs.

Per aquest motiu és molt important la vostra participació!

Si esteu interessats a formar part del Consell Escolar com a representants de les famílies, heu d’omplir el següent document i presentar-lo a la secretaria del centre abans del 12 de novembre.