Jornada Continuada

Recentment el centre va fer arribar a totes les famílies una enquesta sobre el funcionament de la jornada continuada.   Un 34 % de les famílies va contestar l’enquesta.  Un cop analitzats els resultats, si be no es pot concloure que acadèmicament hagi estat millor pels alumnes (hi han opinions variades), si que hi ha consens en la voluntat de continuar amb aquest horari (un 91 % dels pares que han contestat ho han manifestat així).

 

Recentment s’ha rebut per part del Departament d’Educació el plec de requeriments per tal de renovar l’autorització per fer jornada continuada el curs 2013-2014.  En aquest moment, el centre està preparant la sol·licitud per fer-la arribar al Departament.   Abans de vacances hem de saber si ha estat autoritzat o no, malgrat que tot fa pensar que si s’acompleixen tots els requisits que demana el departament, i atès que no hi ha hagut cap vot contrari en el Consell Escolar,  la probabilitat que es renovi es màxima.