MOCIÓ DEL GRUP DE GOVERN EN DEFENSA DEL TRANSPORT ESCOLAR

Serveis Interns
Secretaria – Intervenció
Nº Registre Entitat Local 01082080
Ricard Rosich i Palet, secretari de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, CERTIFICO, tenint en compte l’article 27.5 de la Llei 30/92,
que:
Aquest Ajuntament, en sessió ordinària de la Corporació Municipal en Ple de data 30 de gener de 2013, adoptà, per unanimitat dels membres
assistents, entre altres, el següent acord:
MOCIÓ DEL GRUP DE GOVERN EN DEFENSA DEL TRANSPORT ESCOLAR
A mitjans de desembre, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ens ha comunicat que l’aportació econòmica que fan els usuaris del transport escolar no obligatori, ja sigui directament o amb l’aportació de l’ajuntament, calia augmentar-la per aquest curs escolar 2012-2013 i no podia ser inferior a 1,5 € per usuari i dia, durant els 177 dies lectius del curs escolar. Segons la informació del Consell, això és donat a que l’aportació del departament d’Ensenyament de la Generalitat no cobreix el cost que fins ara cobria i que ha dictat aquesta normativa que cal aplicar en tots els casos.
Volem manifestar la nostre més enèrgica queixa:
1r. Per comunicar-nos a finals del primer trimestre de curs una mesura que afecta el funcionament pràctic de tot el curs escolar i que s’instaura amb efectes retroactius, incidint greument en les economies d’aquells que ja estem prou afectats per la situació econòmica general, les famílies i els ajuntaments.
2n. Per no tenir en compte les circumstàncies de pobles, que, com el nostre, té una bona part de la població disseminada, amb distàncies de fins a 7 o 8 km. entre els domicilis i els centres escolars i amb itineraris, en molts casos, de molt difícil accés. Sabem quines són les dificultats econòmiques que afecten la Generalitat i també coneixem les lleis, però això no evita que l’aplicació estricta de la llei sigui moralment injusta i socialment reprovable.
L’Ajuntament, malgrat tenir una situació econòmica tan o més malmesa que la de la Generalitat, ha obert una línia d’ajudes per a aquelles famílies que estan en una situació més difícil, però aquesta és una solució parcial i poc sostenible per part del nostre consistori.
Considerem que l’educació obligatòria no es pot entendre sense la gratuïtat, i aquesta no existeix quan la família ha de pagar una factura pròxima als 30€ al mes per cada fill escolaritzat en aquesta etapa “obligatòria”. La lluita contra el fracàs escolar i la igualtat d’oportunitats comença per aquí.
Per totes aquestes raons proposem el Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Serveis Interns
Secretaria – Intervenció
Nº Registre Entitat Local 01082080
1er-Solicitar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat que mantingui l’aportació econòmica que fins el darrer curs, junt amb l’aportació que ha fet
l’ajuntament i que as manté, ha fet possible la gratuïtat del transport escolar per tots aquells escolars que ho requereixen.
2on-Comunicar aquets acords a la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups parlamentaris, a totes les escoles i a totes les AMPES del municipi.
Enric Carbonell Jorba
Alcalde de Sant Esteve Sesrovires
Sant Esteve Sesrovires, 17 de gener de 2013
La qual va ser aprovada per unanimitat dels membres assistents.
I, perquè consti, als efectes adients, expedeixo aquest Certificat,
d’ordre i amb el Vist-i-plau del Sr. alcalde.
Sant Esteve Sesrovires, 14 de febrer de 2013
Vist i plau
L’Alcalde,
Enric Carbonell i Jorba