L’AFA fa una sol·licitud d’incorporació urgent de professorat de català i matemàtiques pels cursos 4t ESO

Actualització a dia 11/10/2023: ja s’ha incorporat al claustre la professora de matemàtiques que faltava per a les dues classes de 4t. Queda pendent encara la incorporació del o de la professor/a de català.

Amb data 5 d’octubre de 2023, l’AFA ha presentat una instància a l’atenció dels Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d’Educació demanant la incorporació urgent de professorat, en concret, de 2 professors/res, un/a de català i un/a de matemàtiques, que falten des d’inici de curs (06-09-2023) .

La sol·licitud es pot veure més avall.

Les persones que vulguin fer arribar també la seva queixa i sol·licitud pel mateix motiu, ja siguin directament afectades o preocupades per la situació, poden usar la informació que compartim (actualització: tot treient la informació relativa a la professora de matemàtiques, que ja s’ha incorporat) i adreçar-se al departament, de les següents maneres:

Presentant una instància al Departament (l’ens a qui s’adreça és el Departament d’Educació del Baix Llobregat)

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

En aquest link es pot trobar també el telèfon, mail i l’adreça dels Serveis Territorials d’Educació.

L’ AFA de l’Institut Montserrat Colomer, amb NIF G64501422, i adreça Avinguda Josep Llobet i Bonastre s/n 08635 Sant Esteve Sesrovires, en representació de les persones associades

EXPOSA 

  • Que, des de l’inici del curs 2023-2024 (06-09-2023), falten dos professors/res, un/a de català i un/a de matemàtiques.
  • Que aquestes places que no s’estan cobrint estan suposant un gran perjudici a tot el centre, en particular als següents grups:
  • – 2 grups de 4t d’ESO sense professor/a de català.
  • – 2 grups de 4t d’ESO sense professor/a de matemàtiques.

Com queda palès, nombrosos alumnes del centre estan patint una mancança greu del seu dret a rebre l’educació que els pertoca.

  • Que ja des d’abans de l’inici de curs, i de forma diària, des de la direcció del centre s’està reclamant al Departament d’Educació que es cobreixin aquestes places, sense cap resultat positiu.
  • Que els membres del claustre de l’institut es veuen abocats a haver de fer substitucions i a un treball extra, a part del que li és propi, per tal de no deixar l’alumnat desatès en aquelles hores.
  • Que el curs passat, diversos grups ja van patir durant mesos l’absència greu de professorat de català. 
  • Que tots aquests fets ens semblen molt greus i constitueixen un motiu de preocupació per a tota la comunitat educativa de l’institut. 

Per totes aquestes raons exposades,

SOL·LICITEM

Que el Departament agilitzi i/o modifiqui les gestions fetes fins ara, prenent les mesures que siguin necessàries i de forma urgent, per destinar el professorat mancant a l’institut.