Pressupost curs 2010-2011

Ingressos:  
   
Barra de bar 900
Cuota socis 3400
Lloguer de taquillas 1100
Subvenció Aj. Castellvi de R. 3000
Subvenció Aj. Sant Esteve Ses. 700
 TOTAL 9100
   
   
Despeses:  
   
Cuota FAPAC  300
Comissió banc de llibres     100
Comissió publicacions    800
Comissió pagina Web    100
 Comissió de festes   2500
 Comissió de participacio del pares i els alumnes al centre     3000
Material oficina   400
 Taquillas           1000
Telefon                      200
Varis               200
Portatil 500
   
Total 9100