PROVES D’ORIENTACIÓ VOCACIONAL I PROFESSIONAL

2013-04-22-gal1-01

Donada la inquietud manifestada per algunes famílies sobre l’elecció de la carrera professional del seus filles i filles, l’AMPA us ofereix la possibilitat de fer un estudi exhaustiu sobre l’orientació vocacional i professional de l’alumne amb Giannina Barba, psicòloga especialitzada en aquest tema, per un preu de 75€ per alumne.

El procés consisteix en fer una sèrie de proves que permetin a l’alumne identificar interessos vocacionals, preferències, habilitats, coneixements i expectatives laborals, amb l’objectiu de ser capaç de prendre una decisió informada sobre el propi futur professional.

S’avaluaran les següents àrees:

  • Interessos i preferències professionals (qüestionari d’autoconeixement del web de la Generalitat)
  • Competències
  • Aptituds generals (raonament verbal, numèric, espaial, lògic, atenció i concentració)
  • Personalitat

Es conclourà el procediment amb la devolució d’un informe individual on es detallaran els resultats obtinguts en les proves administrades.

Es farà en una sessió de 2 hores que tindrà lloc DIMECRES DIA 6 DE MAIG a la biblioteca del centre a les 17:30h, per a la qual és imprescindible portar imprès el qüestionari d’autoconeixement del web de la Generalitat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/autoconeixement/acces_questionari/.

El pagament es farà el mateix dimecres abans de començar les proves.

Si hi esteu interessats, heu d’enviar un e-mail a l’adreça info.ampases@gmail.com amb les següents dades:

  • Nom i cognoms del pare, mare o tutor
  • Nom i cognoms de l’alumne
  • Curs i grup